Biuletyn Informacji Publicznej

Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju (ul. Kościuszki 28, 23-400 Biłgoraj, tel: 663033900, email: ddps@bilgoraj.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Malec, e-mail: ddps@bilgoraj.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 663033900. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowj stronyinternetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi orza sposobu kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeśli dotrzymanie tegoterminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot  publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dstępności  lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wnioek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  https:/www.rpo.gov.pl/

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Siedziba: Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju (parter), ul. T. Kościuszki 28, 23-400 Biłgoraj

Do budynku prowadzi wejście główne które znajduje się od strony ul. Nadstawnej i wejście od

ul. T. Kościuszki. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy DDPS. Pomieszczenia DDPS są   usytuowane na parterze budynku. Do wejścia głównego od ulicy Nadstawnej prowadzą schody z 2 stopniami oraz podiazd  dla wóżków inwalidzkich. Wejściw wyposażone jest w drzwi skrzydłowe (nieautomatyczne), o wymiarach umozliwiających wjazd osobom  z niepełnosprawnością. Do wejącia od ulicy Kościuszki prowadzi chodnik z jednym stopniem, drzwi skrzydłowe (nieautomatyczne), o wymiarach umożliwiających wjazd osobom z niepełnosprawnością  i drugą parą drzwi skrzydłowych (nieautomatycznych) stanowiących wiatrołap. Dla osób na wóżkach dostępny jest korytarz, drzwi do pomiesczeń są dostępne zgodnie z wymogami. W pomieszczeniach DDPS są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest zamontowana winda osobowa.  Do budynku można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem. W strefie wejścia brak aktualnej tablicy informacyjnej o rozmieszczeniu instytucji działającej w bydynku CUS, tablice są w trakcie opracowania. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Prze dbudynkiem są 2 wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju nie posiada palikacji mobilnych.

 

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe